HIGAARLUK.

HIGAARLUK MALIGANGUQHIMAYUNI AULALIQTUQ

Tamna Higaarluk Maligaq aulaliqtuq Tattiarnaqtuq 17, 2018mi, unalu atugianganik higaarluknik Kanatami maliganguqhimaliqtuq. Nunat Avikhimayut nunat ukiuktaqtuniitunlu munagiyakhaingit naunaiyailutik qanuq higaarluit tuniyauniaqtun niuvrutigiyauniaqtunlu nunalaaptingni.

Nunaligyuat nunallaallu inmi maligautiqarialik haniagut:

  • Qanuq higaarluk niuviqtittiyukhaq
  • Nani niuvirvit nayugaqarniaqtut
  • Qanuq niuvirvit aulapkaiyukhat

Nunaligyuat nunallaallu ayurnaittumik ilaliutigialik munariyauyukhat, ilaliutiniaqtangit:

  • Nailinahuaqhimalugit piutigiyamingnit amihuunngittumik
  • Munariyauluni humiliqaak higaarluk atuqtaugiakhait kitunuliqaak
  • Ilaliutilugit ukiukhanut
  • Ilaginiaqhimalugit malikhimayakhaat inmikkut ilitturvikhangit

Ilvit munariyakhatit ilihimayakhatit maligautigut haffuminngat higaarluk iluani Nunavunmi. Una NULC hamaniittut ikayuqhimaniaqtaatit kangiqhittiariangani munariyakhatit qanuq ilvit aturniaqhimayatit higaarluk mikhaagut qayangnaqtumik.

APIQQUUTAUNNGINNAQTUT

HIGAARLUK ANGMAUMAYUQ

ILIHIMAYAKHATIT HIGAARLUK

CBD uvanngat THC

Higaarluk nauhimayut ilaurutikkut ilaliutilgit qauyimayauyut higaarlungnikkut kaanapinuit. Tahapkuat ilaurutingit havangnaqtut timivut uuminngat initkaanapinuittigut.

Una malruk qauyimattiaqtauyuq kaanapinuit uuminngauyut THC (tetrahydrocannabinol) unalu CBD (cannabidiol). Qangaraalungmi, qauyihaqtit qauyimayangit taamna THC munariyauvagaat ilitturnaqtuq higaarluk iyaqqinnaqtuq. CBD taimaa ikayurnaqtuq atuliqtaunikkut haffuminngat THC, ilaliutauvakhuni aallatqiinit unaruiqhinnaqtut havautauvakhunilu.

AGYAQHIIYUT HIGAARLUK NUNAVUNMUT

Inirnit (19+) taimaa nakhalaaqtut iluanut Nunavunmut imaatut 30 nit kulaatigut paniumayumik higaarluk (avvautaanilluuniit) inmi aturvikhat iluani qiyuqutaanit.

Taimaa ihuilaqinnaqtuq agyaqtauniaqtumik, tingmiakkut, uuminngaluuniit agyaqtaugumik higaarluk Nunavunmut ahikkut.

QANUQTUT HIGAARLUK UUKTUUTAANIT ITTUQ (KANGIQHIDJUTAINNAA)

Ilittuqhimayatit Higaarluk aallatqiinguyut hilingniagut. Kihiani, atulaaqtatit hamna malingnaqtuq tamainnut kiuvikhaitigut.

TAKULUGU QANUGILIUQNIA