ᐊᖏᓂᕐᓴᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᓐᓂᑦ ᐴᖏᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᓂᖅ

ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᒥᓴᓐᑯᑦ ᐋᖅᑮᕙᒻᒪᑕ ᐊᖏᓂᕐᓴᓂᑦ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᕈᑎᓂᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐊᖏᓂᕐᓴᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᓐᓂᑦ ᐴᖏᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ? ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᒥᓴᓐᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎᒋᓇᓱᐊᖅᐸᑦᑐᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐃᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᖏᓂᕐᓴᓂᒃ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᖁᓂᕐᓴᕆᓪᓗᒋᑦ.

ᑭᐅᔭᐅᔪᑏᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᒥᓴᓐᑯᑦ ᐱᐅᓯᑎᑦᓯᒋᐊᕋᓱᐃᓐᓇᐸᑦᑐᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕈᑎᒥᓂᒃ. ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔾᔪᑎᖃᕈᑦᓯ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑎᕗᑦ, ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓯ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ